Regulamin

Regulamin dotyczy Apartamentów Gronik zwanych w dalszej części Obiektem.

Właścicielem Obiektu jest Barbara Morońska, siedzibą ul. Grabowa 7a, 43-370 Szczyrk;

NIP: 9371563914; REGON 072825138.

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi, osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację w Obiekcie zwana jest dalej Rezerwującym

I. Informacje podstawowe

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych https://gronik-szczyrk.pl/polityka-prywatnosci,32,pl.html
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 3. Dokonując rezerwacji, Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 5. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju lub apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 6. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie  otwartego ognia np. świeczek, a w pokojach i apartamentach żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. Goście zobowiązani są do korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do Obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 10. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 11. Zameldowanie możliwe jest w godzinach 16:00-22:00.Zameldowanie w innych godzinach możliwe jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu tego z przedstawicielem Obiektu.
 12. Przedłużenie pobytu lub zakończenie go po godzinie 11:00 możliwe jest w miarę dostępności pokoi po uzgodnieniu tego z przedstawicielem Obiektu.
 13. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 14. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 07:00.
 15. Osoby niezameldowane mogą przebywać w Obiekcie w godzinach od 08:00 do 22:00.
 16. Przebywanie osób niezameldowanych w Obiekcie po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób.
 17. Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeżelijeśli śpi na obecnym łóżku.
 18. Obiekt nie przyjmuje gości ze zwierzętamizwierzątkami.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 możliwy jest jedynie pod opieką osób dorosłych,
 20. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
 21. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 20.00 jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił właścicieli obiektu o planowanym późniejszym przyjeździe.
 22. Wcześniejszy wyjazd Gości niezależny od Obiektu nie upoważnia do zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

II. Rezerwacja

 1. Dokonanie rezerwacji w Obiekcie możliwe jest drogą telefoniczną – pod numerem +48 602 278 635 oraz +48 660 661 402, mailową – pod adresem info@gronik.pl, poprzez system rezerwacji online na stronie www.gronik-szczyrk.pl, poprzez formularz rezerwacji na stronie www.gronik-szczyrk.pl lub osobiście.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie oraz warunki rezerwacji, wraz z informacjami niezbędnymi do dokonania płatności zadatku w wysokości 50% wartości rezerwacji w przypadku oferty standardowej i 100% w przypadku oferty bezzwrotnej.
 3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Brak wpłaty zadatku na koncie bankowym Obiektu w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 5. Pozostała należność za pobyt, oraz opłata miejscowa na rzecz Gminy w wysokości 2,40 zł/osobę/dobę jest pobierana w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.
 6. Płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą.

III. Rezerwacja online

 1. Rezerwację online można dokonać na naszej stronie www.gronik-szczyrk.pl.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty standardowej) lub 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności Tpay, udostępniony w panelu rezerwacji.
 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach.

IV. Rezygnacja i reklamacje

 1. W przypadku oferty standardowej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 2. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 % wartości całej rezerwacji.
 3. W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
 4. Nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.
 5. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane na adres info@gronik.pl do 14 dni od daty zakończenia pobytu lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji –  w terminie 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 7. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.

V. Informacje dodatkowe

 1. Oferujemy miejsca parkingowe zlokalizowane obok Obiektu. Opłata za parking uwzględniona została w cenie noclegu.
 2. Na terenie Obiektu dostępny jest bezpłatny internet Wi-Fi.